Sneeuw
 
PARTICIPATIEORGANEN
 
Zonder afbreuk te doen aan de eindverantwoordelijkheid van de inrichtende macht en de directeur, organiseert de school verschillende overleg- en inspraakorganen die samenkomen in de schoolraad. Dit gebeurt overeenkomstig de betreffende wettelijke bepalingen (o.a. het Participatiedecreet dat van kracht is vanaf 1 april 2005), het pedagogisch project van de inrichtende macht en de school, de reglementen van interne orde en rekening houdend met de draagkracht en de mogelijkheden van de verschillende participanten.
 
Pedagogische raad
 
De leden van de pedagogische raad worden verkozen uit en door alle personeelsleden die effectief zijn tewerkgesteld in de school. De raad bespreekt volgens de bepalingen van het eigen huishoudelijk reglement allerlei schoolse aangelegenheden en zaken die het personeel aanbelangen.
Contactpersoon: Edith Meerbergen edith.meerbergen@sint-victor.be
 

 
Leerlingenraad
 
Alle regelmatig ingeschreven leerlingen van de school verkiezen hun leden voor de leerlingenraad. De verkozenen behartigen de belangen van de leerlingen op school, overeenkomstig het eigen statuut en het reglement van interne orde.
In Sint-Victor organiseert de leerlingenraad ook een ombudsdienst. De ombudsleerlingen willen een luisterend oor bieden aan leerlingen met studieproblemen of psychosociale moeilijkheden en helpen hen om contact te leggen met personen of instanties die gepaste hulp kunnen bieden. Speciale aandacht gaat naar peter- en meterschap voor de leerlingen van het eerste jaar en naar bestrijding van pestgedrag op school.
Contactpersonen:
 
 
 

 
Ouderraad
 
De ouderraad bestaat uit verkozenen uit en door de ouders of personen die wettelijk de ouderlijke macht uitoefenen over de regelmatig ingeschreven leerlingen. De raad kan problemen signaleren of vragen doorspelen, kan ouders helpen om contact te leggen met de school of de leerkrachten, organiseert vergaderingen en infoavonden voor de ouders en ondersteunt allerlei activiteiten op school.
Contactpersoon:
Veronique Loncin
veronique.loncin@telenet.be
  Dirk Van der Eycken dirk.van.der.eycken@fpmco.eu
 

 
Schoolraad
 
In de schoolraad overlegt de inrichtende macht/directeur met twee afgevaardigden van zowel de pedagogische raad, de leerlingenraad als de ouderraad, die samen ook twee vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap coöpteren. De schoolraad adviseert en informeert de inrichtende macht/directeur over het algemeen (participatief) beleid van de school en over allerlei zaken die de personeelsleden, de leerlingen en/of de ouders aanbelangen. De akkoorden van het overleg worden door de inrichtende macht/directeur uitgevoerd. Bij niet-akkoord neemt de inrichtende macht/directeur de eindbeslissing en verantwoordt die.  De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld.
Contactpersoon: Wim De Visscher wim.devisscher@sint-victor.be
 

 
CLB
 
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen.  Het CLB begeleidt leerlingen op vier domeinen:
 • het leren studeren;
 • de onderwijsloopbaan;
 • de preventieve gezondheidszorg;
 • het psychisch en sociaal functioneren.

De school heeft met het CLB een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt, na advies van de schoolraad.  Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen.  Het CLB werkt gratis en discreet.  Onze school wordt begeleid door CLB-Kempen.

Indien een leerling van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, zal het leerlingendossier 30 dagen na de inschrijving bezorgd worden aan CLB-Kempen.  De leerling of zijn/haar ouders hoeven daar zelf niets voor te doen.  Wie dit niet wenst, moet binnen een termijn van 30 dagen schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de vorige school begeleidt.  Leerlingen boven de 14 jaar kunnen dat zelf, anders de ouders.

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen.  Leerlingen vanaf 14 jaar (of voor jongere leerlingen de ouders) kunnen de hulpverlening weigeren.  Begeleiding bij spijbelen, collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten zijn wel verplicht.  Indien  er bezwaar is tegen de arts van het CLB, kan in overleg een andere arts worden aangeduid; de kosten zijn dan ten laste van de ouders.

Contactpersonen:

Ann Van den Borne
(pedagoog)

014 41 64 39 annvandenborne@vclb-kempen.be
 

 
Zorgcoördinatoren
 

Bepaalde leerkrachten op school zijn enkele uren per week vrijgesteld van lessen voor de coördinatie van de zorgbegeleiding voor leerlingen met leer- of gedragsproblemen.  Op basis van de bezorgde attesten stellen zij voor deze leerlingen individuele handelingsplannen op en bespreken die met de leerlingen en hun ouders en met de leerkrachten.  Geregeld overleggen deze zorgcoördinatoren het zorgbeleid met de directie en de CLB-afgevaardigde.

Contactpersonen:
An Van De Velde
  Dorien Goossens dorien.goossens@sint-victor.be
 

 
Overige overlegorganen en werkgroepen
 
Bij de praktische werking van de school zijn nog verscheidene comités en werkgroepen betrokken, sommige heel gestructureerd, andere naar aanleiding van bepaalde activiteiten:
 
 • LOC: lokaal onderhandelingscomité;
 • CPBW: comité voor preventie en bescherming van de werknemers;
 • pesticide: werkgroep voor de bestrijding van pestgedrag;
 • begeleidende en delibererende klassenraden = vergadering van leerkrachten die in een bepaalde klas lesgeven;
 • lerarenvergadering;
 • vakwerkgroepen;
 • sportraad;
 • sociale raad;
 • werkgroep voor de organisatie van de opendeurdag;
 • Vicorazon: overkoepelende term voor alle activiteiten waarmee de school z’n hart opent voor de wereld en met de leerlingen activiteiten onderneemt die gericht zijn op medemensen en het welzijn en de integratie van ‘de andere’ bevorderen;
 • Wernat: jongerengroep voor natuurbehoud;
 • scholierenparlement;
 • Bloemenstad (begeleiding van gehandicaptenkampen);
 • enz.
 

 
Scholengemeenschap
 
Sint-Victor maakt deel uit van de Scholengemeenschap Arendonk-Beerse-Turnhout (SG-ABT). 
Hiertoe behoren ook:
 
 • Sint-Claracollege, Arendonk
 • Sint-Pietersinstituut, Turnhout
 • Vrije Technische Scholen, Turnhout
 
Coördinerend directeur:
Willy Brion
Sint-Claracollege,
Kloosterbaan 5 - 2370 Arendonk
 
014 67 85 72
 

 
 
 
Smartschool
Facebook
 
Scholenbeurs
 
SECUNDAIR ONDERWIJS
Kasteelplein 20 - 2300 Turnhout
014 41 16 80
info@sint-victor.be
(ingang A)
INTERNAAT

Kasteelplein 20 - 2300 Turnhout
014 41 96 20 internaat@sint-victor.be
jongens & meisjes

KLOOSTER

Kasteelplein 20 - 2300 Turnhout
014 44 54 20
(ingang D)

 
NIEUWSBRIEF LEERLINGEN
DE GALM OUD-LEERLINGEN
© 2007 Sint-Victor