Sneeuw
OUDLEERLINGENBOND
 

Onlangs kregen we onverwacht een mail uit Zuid-Afrika van een al niet meer zo jonge oud-leerling. Jan Van der Voort is in Johannesburg ‘production manager’ van de diamantmijn Laurelton Diamonds, met diamant-slijperijen in Zuid-Afrika, Botswana, Namibië, Mauritius, Vietnam, China, New York en ook in Antwerpen. Het bedrijf werkt volgens strikte ethische normen: geen bloeddiamanten, geen kinderarbeid, eerlijke lonen. Om een doorgedreven opleiding te kunnen volgen en zo verder op te klimmen in het moederbedrijf Tiffany & Co, een van de grootste juwelenfabrikanten ter wereld, had Jan o.a. een afschrift van zijn humanioradiploma nodig. Jan studeerde in Sint-Victor af in 1982, in de 6de economische. In januari is hij op zijn 47ste aan nieuwe studies begonnen. Veel succes, Jan.

Veel succes, leerlingen van Sint-Victor. Wie weet uit welk werelddeel krijgen we nog ooit een mailtje van jullie toegestuurd. The sky is the limit, of niet?

 
Bijeenkomsten Vosivi
 
Naar goede aloude gewoonte trokken in oktober en november een aantal (oud-)leerkrachten op bezoek bij onze voortstuderenden in Gent, Antwerpen en Leuven. De opkomst loog er niet om: meer dan 125 ex-SVT-ers waren present: voor herhaling vatbaar dus. We wensen hen veel succes toe met hun verdere studies.
 
Vosivi
 
Inleefreis
 
Twee van onze leerlingen konden een unieke ervaring opdoen in Centraal Afrika. Samen met broeder Stan Goetschalks (ook oudleerling van SVT) en een hele ploeg dynamische jongeren, konden ze zich inzetten in tal van kleinschalige projecten die de broeders van liefde daar georganiseerd hebben. Hun relaas over deze ervaringen was zo opvorderend en enthousiast gebracht dat de KSVK prompt 600 euro schonk ter ondersteuning van het jeugdcentrum Maendeleo.
Tanzania
 
Alweer een geslaagde SVT-quiz
 
Tweeëntwintig ploegen meldden zich op 23 oktober jl vol enthousiasme en strijdlust voor de jaarlijkse quiz. Het werd een deugddoende, gezellige en vooral spannende avond.
Bij de volwassenen ging uiteindelijk Giblo (uit Beerse) met de trofee lopen. Bij de leerlingenploegen bleek het overwicht van de vijfdejaarsploegen echt te groot.
 
Quiz
 
"Wat na de humaniora?"
 
Ook deze avond kon op een massale belangstelling rekenen. Na de inleiding door de heer Godecharle bezorgden de voortstuderenden heel wat concrete informatie over tal van studierichtingen.
 
Infoavond
 
 
Het prille begin
 

Zoveel afgestudeerden kende Sint-Victor in de jaren 1908 nog niet.  De school was immers pas negen jaar eerder opgericht.  Gezien het ruime recruteringsgebied woonden de meesten zelfs buiten Turnhout of de verdere omgeving.  Maar toch onderhielden Pastoorke Janssens (de eerste aalmoezenier van Sint-Victor) en broeder Theodoor (de prefect van het secundair) vele contacten met hun vroegere leerlingen.

Naar aanleiding van deze contacten werd meermaals de wens uitgedrukt om de vroegere schoolkameraden nog eens terug samen te brengen.  En zo kwam het dat de aalmoezenier en desgevallend een vriendenbijeenkomst te organiseren.

De respons op deze omzendbrief overtrof alle verwachtingen en in plaats van een eenmalige bijeenkomst te organiseren, veranderde men de plannen en ging men, “op algemeen verzoek” (zo lezen we in archiefstukken), over tot de oprichting van een heuse oud-leerlingenbond.  De uitnodiging voor de stichtingsvergadering klonk als volgt:

 

“Mijnheer en geachte vriend,

Reeds dikwijls werd mij de wensch uitgedrukt eenen bond der oud-leerlingen van het Sint-Victorgesticht tot stand te zien komen.

Hierdoor zouden de vroegere studiemakkers in de gelegenheid gesteld worden elkander jaarlijks in een genoeglijk samenkomen weder te zien, de aangename leerjaren nog eens te herdenken, en wellicht ook kunnen medewerken tot ondersteuning van het Katholiek onderwijs wiens onschatbare voordelen zij zelve eens genoten.

Mij dunkt dat, nu het Sint-Victorgesticht weldra het tiende jaar van zijn bestaan ingaat, er niet langer met de verwezentlijking van dien wensch mag gewacht worden. Ik reken daarom op de medewerking van al mijn vrienden, de oud-leerlingen van het Sint-Victorgesticht, en verzoek hen bij dezen deel te willen nemen aan de stichtingsvergadering die zal plaatshebben op zondag 16 augustus.  Zie hier de dagorde:

9.30 uur      Plechtige mis in het Sint-Victorgesticht
10.30 uur    Vergadering der oud-leerlingen tot het vaststellen der standregelen van den Kring
1 uur           Wandeling naar het buitengoed der Broeders
4 uur           Feestmaal in de zaal van het Kempisch Syndicaat

Spijskaart:

Lentesoep
Vleeschpastei
Visch met aardappelen
Ossenspier met groentenkrans
Hesp met salaad
Nagerecht

Prijs (zonder de dranken): 2,75 fr.

Hiernevens zult gij een bijtredingsbulletin vinden welke ik u vriendelijk verzoek mij voor 9 augustus e.k. te willen terugzenden aan onderstaand adres.

In de hoop u op deze vergadering tegenwoordig te zien, bied ik Ued., de verzekering mijner innige verkleefdheid.

Jos Janssens
Begijnhof 11, Turnhout.”

 
Zesenzestig oud-leerlingen lieten zich prompt in “den kring” inschrijven.  Vijf ere-leden voegden zich bij de groep en op zondag 16 augustus 1908 werd de Sint-Victorskring boven de doopvont gehouden.  Meteen werd ook een bestuur gekozen en werden de standregelen (de statuten zouden wij nu zeggen) goedgekeurd.
 
Aan de slag
 
Aanvankelijk beperkte de activiteiten van de Kring zich tot driemaandelijkse bijeenkomsten van het bestuur om de jaarbijeenkomsten voor te bereiden.  Maar tegelijk legden de pioniers er ook de grondslagen voor een afdeling voor toon-en toneelkunst (de toneelgroep Pogen bestaat nog steeds), voor een eigen voetbalploeg (waaruit later het nu nog bestaande FC Turnhout groeide), een fotografieclub (die nog steeds, maar los van de Kring, voortbestaat onder de naam Toxandrie), en een eigen tijdschrift: de Galm.  Van veel latere datum zijn de onderafdelingen Bolsivi (de biljart- en ontspanningsclub van Sint-Victor) en Vosivi (een club die de voortstuderenden aan diverse universiteiten en hogescholen verenigt).  Op die wijze echter vermenigvuldigden de ontmoetingsmogelijkheden en kwam ook het ruime publiek steeds meer en meer met de school in contact.
 
Oorlogsperikelen
 
“Met één slag kwam de wereldkrijg alle akties stopzetten”, zo lezen we in het verslag van de jaarvergadering van 1918, maar in 1919 verrees de Kring terug uit haar as.  “Met 41 zijnder leden had de Sint-Victorskring aan het oorlogsmonster tol betaald”.  Op de jaarbijeenkomst werden daarom ook “onze gesneuvelden” devoot herdacht, werd een gedenkplaat in de trappenhal ingehuldigd en werd een nieuw bestuur gekozen “waarvan men de vruchtbaarste werking mocht verhopen”.
 
Jaren van bloei
 

Een periode van hoge bloei brak aan.  “De verkleefdheid aan ons gericht”, zoals het in de bestuursverslagen heette, werd op allerlei gebieden geconcretiseerd, vooral dan in de daadwerkelijke steun aan de leerlingen van de school en aan de apostolaatswerken van de congregatie.

De steun aan de school kreeg vorm in de oprichting van het zgn. “Wezenfonds” (later: het Fonds der meestbegaafden) en in de publicitairen acties ten voordele van Sint-Victor.
Want het was eigenlijk om de opvang en de opleiding van de jongens-wezen dat de toenmalige OCMW de Broeders van Liefde had gevraagd om zich in Turnhout te komen vestigen.  Uiteindelijk werd Sint-Victor een “instituut op ruime basis” dat niet enkel over een weeshuis en een “beroepsafdeling” beschikte, maar als een grootse instelling die met een weeshuis, een internaat en externaat, met een lagere school, een “section scientifique”, een “section commercial” en een “section professionelle” van start ging.

Wezen die in de beroepsafdeling zaten konden gemakkelijk een centje bijverdienen door buiten de lesuren opdrachten van buiten mee uit te voeren.  Deze opbrengsten werden “op een boekske” gezet en wanneer de jongere afstudeerde, beschikte hij aldus over een bescheiden startkapitaal voor zelfstandige vestiging.  Wezen die in andere afdelingen studeerden, mochten met oud-leerlingen gaan musiceren of toneelspelen en de opbrengsten hiervan werden tevens in het wezenfonds gestort zodat ook dezen de school met een volledige nieuwe uitzet en wat zakgeld konden verlaten.  Toen het weeshuis in 1923 naar Tessenderlo verhuisde, bleef de fondsenwerving door de Kring bestaan.  Studiebeurzen bestonden er in die tijd nog niet, maar begaafde leerlingen die, omwille van familiaal-economische situaties, niet verder konden studeren, werden toch uit dit fonds geholpen.  En sowieso kregen de tweede, derde, vierde, … zoon van een oud-leerling die in de middelbare werd ingeschreven een korting op zijn rekening “leer- en schrijfboeken”.  Behalve de opbrengsten van toneel- en muziekavonden werden ook schenkingen en een deel van de lidgelden voor dit doel gereserveerd.

Maar ook missiewerken van de congregatie werden genereus gesteund.  Een belangrijk deel van de opbrengsten van het schooltoneel, van de opvoeringen van Pogen, van de culturele avonden en tal van andere activiteiten, werden beleefd en met fierheid aan deze congregationele projecten geschonken.  De generositeit van de oud-leerlingenbond in dit verband is niet bij benadering te becijferen, maar de dankbaarheid van de congregatie is dan ook navenant zeer groot.

Tot op de dag van vandaag blijft de KSVK deze goede werken met vreugde en in erkentelijkheid vervullen.  Het aantal maandvergaderingen, conferenties, colloquia, soupées en andere activiteiten is de laatste tijd wel wat teruggelopen maar de bijeenkomsten hebben niets aan hartelijkheid en vriendsschappelijkheid ingeboet.

 
Koninklijke maatschappij
 

Op de dag van vandaag mag onze oud-leerlingenbond, met gepaste fierheid, de naam “Koninklijke maatschappij” dragen.  In 1933, naar aanleiding van het vijfentwintigste jaar van haar bestaan, werd de Kring deze eretitel toegekend.  Vandaar ook dat we dit jubileum op een vorstelijke wijze willen vieren.  Hierover leest u op de volgende pagina’s meer.

 

100 jaar ksvk

 

Foto genomen tijdens de receptie in het stadhuis naar aanleiding van
het 100-jarig bestaan van onze oudleerlingenbond
 
Smartschool
Facebook
 
Scholenbeurs
 
SECUNDAIR ONDERWIJS
Kasteelplein 20 - 2300 Turnhout
014 41 16 80
info@sint-victor.be
(ingang A)
INTERNAAT

Kasteelplein 20 - 2300 Turnhout
014 41 96 20 internaat@sint-victor.be
jongens & meisjes

KLOOSTER

Kasteelplein 20 - 2300 Turnhout
014 44 54 20
(ingang D)

 
NIEUWSBRIEF LEERLINGEN
DE GALM OUD-LEERLINGEN
© 2007 Sint-Victor